Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Mưa chiều

🎼Thương ai ngoài mưa gió
Không ai đón ai đưa
Thương ai về lối nhỏ
Một mình với cơn mưa...🎵🎵🎵